Rímskokatolícka farnosť Povýšenia svätého Kríža

Vitajte na webe farnosti Dvorníky

Farský kostol v Dvorníkoch

Patrocínium: Povýšenie svätého Kríža

Filiálka Šalgočka

Kostol sv. Terézie Veľkej (1720)

Filiálka Zemianske Sady

Kostol Panny Márie Ružencovej (2000)

dvorniky kos hist

     Prvý kostol, uvádzaný tiež ako „kostol na Vŕšku“ bol objavený pri budove súčasného domu smútku a datovaný najneskôr do 1. tretiny 13. storočia. Zaniknutý románsky kostol bol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, neskôr len sv. Petrovi. Na základe súčasných poznatkov išlo podľa všetkého o orientovanú jednoloďovú stavbu s prístavbou (zrejme sakristiou) na severnej strane. V okolí stavby sa pravdepodobne nachádza pôvodný cintorín.
      Svätyňa kostola bola dlhá 9,50 m a široká 4,75 m. Loď bola dlhá 14,25 m a široká 6,65 m, pričom strop bol z drevených trámov. Prieskum zachytil aj zachovanú barokovú kryptu postavenú z tehál s rozmermi 4,5 x 5,5 metra.

      Lokalita pôvodného kostola sv. Petra, bola v roku 2015 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

      Kostol podľa písomných prameňov zbúrali v roku 1780 a nahradili ho súčasným chrámom v centre obce, ktorý postavili v roku 1788.

     Terajší kostol je zavätený Povýšeniu svätého Kríža a vybudovaný je v barokovo-klasicistickom slohu.

      Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym ukončením presbytéria, pristavanou sakristiou a do západnej fasády vstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi na vstavaných pilieroch. Presbytérium oválny uzáver. Veža tvoriaca na priečelí rizalit je horizontálne členená rímsami na dve poschodia a zakrytá cibuľovitou laternovou strechou, ktorá dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. Fasády sú členené lizénovými rámami.

      Hlavný oltár a dva bočné oltáre sú novoklasicistické z roku 1895. Autorom oltárov je Jozef Seilnacht z Hlohovca. Neskororokoková kazateľnica pochádza z konca 18. storočia. Pôvodné obrazy Krížovej cesty z 18.st., boli nahradené v roku 1974 Krížovou cestou z lipového dreva, od rezbára Štefana Baču.

      Prvá písomne doložená správa o farnosti Dvorníky je z roku 1332.

      V rámci cirkevnej organizácie farnosť Dvorníky patrila do ostrihomského arcibiskupstva, potom do Apoštolskej administratúry trnavskej a od zriadenia Slovenskej cirkevnej provincie do arcibiskupstva trnavského.

 

Zdroj:
http://www.pamiatky.sk/sk/page/aktuality-kpu-trnava

1. Bialeková, Darina. Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. Nitra : Archeologický ústav SAV , 1989.
2. Krútekova, Janka. Dejiny farnosti Dvorníky od roku 1332. Dvorníky : Samizdat, 2008. 978-80-969926-2-1.
3. Némethy, Ludovicus. Series parochiarum et parochorum. Strigonii : Gustavi Buzárovits, 1894. s.293

 

 

erb farnost dvorniky

Farský administrátor: kňaz, ktorému sa z nejakého dôvodu zveruje vakantná farnosť (lat. sede vacante = uprázdnený stolec, voľný úrad, neobsadená fara v dôsledku úmrtia, odvolania alebo preloženia farára) a je potom viazaný rovnakými povinnosťami a právami ako farár.

Farár (gr. párochos - udeľujúci; lat. parochus): vlastný pastier farnosti, ktorá je zverená do jeho starostlivosti. Vykonáva v nej pastoračnú starostlivosť o zverené spoločenstvo pod autoritou diecézneho biskupa. V spojení s biskupom vykonáva učiacu, posväcujúcu a riadiacu úlohu v spolupráci s ostatnými kňazmi a diakonmi a pomocou kresťanských laikov. Na to, aby bol platne ustanovený kňaz za farára, vyžaduje sa, aby bol vysväteným kňazom a spĺňal aj iné závažné kritériá. Funkcie, ktoré sú zverené zvlášť farárovi, sú tieto:
1. vysluhovanie krstu
2. vysluhovanie sviatosti birmovania tým, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti
3. vysluhovanie viatika, ako aj pomazania chorých a udeľovanie apoštolského požehnania
4. vysluhovanie uzatvárania manželstiev a požehnanie sobáša
5. pochovávanie
6. vedenie procesií mimo kostola, ako aj slávnostné požehnanie mimo kostola
7. požehnanie krstného prameňa vo veľkonočnom čase
8. slávenie Eucharistie v nedeľu a v prikázané sviatky.
Farár vo funkcii pastiera má poznať zverených veriacich, navštevovať ich, sociálne s nimi cítiť, posilňovať ich, najmä sviatosťami. Má spolupracovať so svojím biskupom a s kňazmi.

Správca farnosti: iný kňaz prechodne určený biskupom pre farnosť v prípade uprázdnenia. Fara sa vakantnou stáva smrťou farára alebo z nejakého dôvodu (odvolanie, preloženie, chorobu, nespôsobilosť, uväznenie a pod.). Biskup následne riadne určí farského administrátora, ktorý má rovnaké povinnosti a práva ako farár.

(Kán. 519 CIC)

Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Dvorníky

(rok vo farebnom rámčeku označuje, že daný kňaz zomrel vo farnosti Dvorníky)

Čítať ďalej...

Citáty

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Ján z Kríža

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Albert Einstein

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

Ján Pavol II.

Smrť je iba ďalšia cesta, ktorou musíme ísť. (Gandalf, Návrat kráľa)

John Ronald Reuel Tolkien

Neexistujú veľké skutky. Len malé skutky konané veľkou láskou.

Matka Tereza

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.

Gustave Flaubert

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Terézia z Lisieux

Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.

Mark Twain

Bolo to práve náboženstvo, čo kedysi dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine Katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby Cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva.

Albert Einstein

Hore